راهنما
در صورتیکه طرف قرارداد شخص حقیقی است، کد ملی
و برای اشخاص حقوقی، شناسه ملی شرکت را وارد نمایید.