در صورتیکه حساب کاربری دارید، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس از طریق گزینه «ثبت درخواست جدید»، درخواست ملاقات مردمی با مدیرعامل را ثبت نمایید.
فرم درخواست ملاقات با مدیرعامل
(*) موارد الزامی
(*) در صورت وجود، حتما تکمیل شود.
(*) نام متقاضی
(*) انتخاب شهرک
(*) شماره پرونده
(*) شماره قرارداد
(*) کد ملی
(*) شماره همراه
کد پیگیری به این شماره ارسال می‌شود.
(*) موضوع درخواست
(*) شرح درخواست
(*) موارد الزامی
(*) در صورت وجود، حتما تکمیل شود.
(*) نام متقاضی
(*) انتخاب شهرک
(*) شماره پرونده
(*) شماره قرارداد
(*) کد ملی
(*) شماره همراه
کد پیگیری به این شماره ارسال می‌شود.
(*) موضوع درخواست
(*) شرح درخواست
ثبت درخواست